AVG

AVG

AVG

 

Privacyverklaring  

Dit is de privacyverklaring van LZ&PC De Haaien, gevestigd te Leusden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40506476, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per email aan: secretarisdehaaien@gmail.com.

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel   Welke persoonsgegeve ns  Grondslag  Bewaartermijn   Ontvangers 
         
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereenkomst.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatu m
 • Telefoonnumm er
 • E-mail adres
Uitvoering van de

overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen

6 maanden

NVT
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
Uitvoering van de

overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, • Secretaris • Penningmeester
 • Geboortedatu m
 • Telefoonnumm er
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
Aanvullende gegevens voor Hydrotherapie Sepia Anamnese Uitvoering van de

overeenkomst

Anamnese wordt via extra beveiligde cloud opgeslagen. Alleen fysio, medisch instructeurs en voorzitter hydrotherapie kunnen deze gegeven invoeren en inzien. Fysio, Medisch instructeur, Voorzitter

hydrotherapie

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief, wedstrijdgegevens
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Toestemming Zolang als men aangemeld is. Leden.dehaaien.nl
Versturen berichten van en aan derden ten behoeve van het uitvoeren van de zwemsport, waaronder andere verenigingen.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • KNZB-nummer?
 • Zwemtijden?
Toestemming Zolang als men als lid aangemeld is. Andere verenigingen Wedstrijdsecretari aat
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
 • Websitebeheerd er
 • Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap.

Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnumm er
 • E-mailadres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens 

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid 

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:     Secretaris LZ&PC De Haaien

E-mail:          secretarisdehaaien@gmail.com

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.